Rửa mainboard bằng nước được không ? mới nghe thấy mà giật mình nhỉ, nhưng cái này là thực sự 100% theo đúng nghĩa đen của nó.